25 stycznia 2024 9:34

Kontrole prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na terenie miasta prowadzone są jako planowane i interwencyjne. Okres grzewczy generuje duża ilość skarg mieszkańców dotyczących spalania. Ale nie każda interwencja kończy się protokołem. O czym należy pamiętać w trakcie kontroli?

Kontrolujący – prawa i obowiązki:

Zgodnie z art. 379 Ustawy POŚ, kontrolujący, przeprowadzając kontrolę, jest uprawniony do:

a) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren

b) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych

c) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego

d) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Trzeba wiedzieć że, utrudnianie lub udaremnianie kontroli to przestępstwo w rozumieniu art. 225 Kodeksu karnego: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub  sobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Spalanie i współspalanie odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych jest nielegalne. Zakaz ten wynika z zapisów Ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 155 tej ustawy, termiczne przekształcanie odpadów  prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, art. 3 ust. 1 pkt 6 stanowi natomiast, że ilekroć w ustawie jest mowa o odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub  przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Naruszenie zakazu spalania odpadów stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny (art. 191 Ustawy o odpadach). Spalanie odpadów komunalnych można również zakwalifikować jako naruszenie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W ramach kontroli prowadzonej na podstawie art. 379 POŚ można sprawdzić także przy okazji czy przestrzegane są inne przepisy (niezwiązane z ochroną powietrza), np. dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podstawą prawną prowadzenia kontroli indywidualnych urządzeń grzewczych jest art. 379 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska [POŚ], z którego wynika, że Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Kontrole palenisk w gminach prowadzone są zazwyczaj przez strażników miejskich/ gminnych lub pracowników urzędu, zawsze jednak na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta,

Dane raportu opracowanego w 2021 roku dla 167 gmin w Polsce, wskazują, że w ogólnym ujęciu w gminach bez straży system kontroli palenisk jest dysfunkcyjny – to prawie 79% gmin w Polsce.

foto: SM Tychy

MW

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.